en

Hệ thống lưu trữ tài sản quý

Hệ thống két gửi đồ tự động (SSA) cho phép khách hàng chủ động trong việc gửi và lấy đồ mà không bị giới hạn về thời gian và thời điểm sử dụng dịch vụ trong khi vẫn đảm bảo được vấn đề bảo mật thông tin và an ninh lưu trữ.
Hệ thống két gửi đồ tự động (SSA) cho phép khách hàng chủ động trong việc gửi và lấy đồ mà không bị giới hạn về thời gian và thời điểm sử dụng dịch vụ trong khi vẫn đảm bảo được vấn đề bảo mật thông tin và an ninh lưu trữ.